Kehyksen ja Kepan muutoshanke: jäsenjärjestötyöryhmän kokous 22.8.2017

Jäsenjärjestötyöryhmä keskittyi toisessa kokouksessaan tunnistamaan ne avainkysymykset ja ratkaistavat asiat, joiden pohjalta määritellään uuden järjestön toiminta-ajatus, näky halutusta tulevaisuudesta, arvot ja toiminnan painopisteet. Näiden pohjalta ratkaistaan kysymys järjestö-organisaatiosta, ts. siitä miten kannattaa organisoitua toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi ja halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Työryhmän kokouksen lähtökohtana oli laaja näkökulma koko kehitysyhteistyön toimialaan ja sen muutoksiin. Työstöjen kiteytyksenä syntyi seitsemän avainkysymyksen lista. Lista ohjaa työryhmän tulevien kokousten työskentelyä ja se voi täydentyä työn edetessä.

Kehitysyhteistyön toimiala ja sen strateginen viitekehys on muuttunut. Kyse on kehitysyhteistyölle perinteisesti tuttujen asioiden uudelleenmäärittelystä tai uudelleenkehystämisestä. Mikä on kehitysyhteistyön toimialan nykyinen viitekehys ja mitkä ovat sitä koskevat avainkäsitteet? Muun muassa seuraavat käsitteet ovat tarjolla: kehitysyhteistyö, kestävä kehitys ja globaali oikeudenmukaisuus. Yhteisen käsitteistön löytäminen on edellytys työryhmän mielekkäälle ja tulokselliselle työskentelylle.

Globaali maailma on keskinäisriippuvuuksien maailma. Agenda 2030 ja kestävä kehitys ovat luoneet uudenlaisen asetelman ja kokonaisvaltaisen viitekehyksen kehitysyhteistyölle. Mitkä ovat uuden globaalin asetelman ja keskinäisriippuvuuksien seuraukset? Kysymys koskee muun muassa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen toiminnan linkittymistä, Etelä-Pohjoinen asetelmaa ja uuden järjestön roolia tässä globaalissa viitekehyksessä.

Kansalais- ja järjestötoiminta on muuttunut ja muuttumassa. Mikä on järjestötoiminnan tulevaisuus? Perinteisen organisoituneen järjestötoiminnan haastajaksi ovat tulleet vapaamuotoiset yhteisöt ja mobiilit aktiivisuuden kanavat. Ihmiset haluavat edelleen olla mukana hyvissä asioissa. Kansalaisyhteiskunnan asema on globaalisti kuitenkin muuttunut. Myöskään järjestöjä itseään ei pidetä itsestäänselvyytenä. Uusia sukupolvia pitää osallistaa uusilla toimintatavoilla.

Muun muassa näiden kysymysten kautta luodaan kuvaa siitä tulevaisuuden maailmasta, johon uutta järjestöä ollaan perustamassa. Itse järjestön osalta avainkysymyksiä ovat ennen kaikkea seuraavat:
• Keitä varten toimitaan, ketkä ovat kohderyhminä, keiden kattojärjestö uusi järjestö on?
• Mihin toiminnassa fokusoidutaan ja mikä on uuden järjestön rooli esimerkiksi vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa, kansalaistoimijoiden mobilisoimisessa, palvelujen tuottamisessa, jäsenjärjestöjen yhteistyön mahdollistamisessa, yhteisen arvopohjan edistämisessä tai toimintatapojen uudistamisessa?
• Miksi uusi järjestö tekee mitä tekee, mihin sitä tarvitaan, mikä on sen lisäarvo jäsenjärjestölle?
• Miten uuden järjestön kokonaisuutta johdetaan, mikä on kattojärjestön ja jäsenjärjestöjen työnjako ja miten toiminta rahoitetaan?

Työryhmä jatkaa näiden kysymysten työstämistä seuraavassa kokouksessaan 7.9.2017. Edellä kuvattuja kysymyksiä käsitellään myös Kehyksen ja Kepan luottamusjohdon ja toimivan johdon yhteisessä kohtaamisessa torstaina 24.8.2017.

Terveisin,

Juha Heikkala (0400-759459)

24.8.2017