Komissiolta esitys kestävän kehityksen edistämiseksi

The World We Want

Euroopan komissio antoi 2.6. tiedonannon, jossa käsitellään EU:n kantaa kestävän kehityksen tavoitteita koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Ehdotuksessa kehotetaan puuttumaan mm. köyhyyteen, eriarvoisuuteen, terveyteen, ruokaturvaan, koulutukseen, sukupuolten tasa-arvoon ja kestävään energiaan.

Mainitut tavoitteet ovat jatkoa vuosituhannen kehitystavoitteille (MDG). Kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään lisäämään kansainvälisen yhteisön sitoutumista köyhyyden poistamiseen ja tukemaan kestävää kehitystä. Molemmat kysymykset vaikuttavat sekä nykysukupolven että tulevan sukupolven elämään. Tiedonannossa kuvataan keskeisiä periaatteita ja ehdotetaan painopistealueita ja mahdollisia tavoitteita vuoden 2015 jälkeiselle ajalle.

Post-2015 viitekehyksen on oltava yleismaailmallinen, ja kaikkien on osallistuttava siihen niin maiden välisten kuin kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta. Globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien maiden olisi kannettava kortensa kekoon ja tunnettava vastuunsa kansalaisia ja kansainvälistä yhteisöä kohtaan, todetaan komission tiedotteessa.

Ehdotetut painopisteet

Komission ehdotuksessa kehotetaan puuttumaan maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, terveyteen, elintarviketurvaan, koulutukseen, sukupuolten tasa-arvoon, vesihuoltoon ja puhtaanapitoon, kestävään energiaan, ihmisarvoiseen työhön, osallistavaan ja kestävään kasvuun, kestävään kulutukseen ja tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä maaperän huonontumiseen ja merialueisiin.

Vuoden 2015 jälkeisessä kehyksessä olisi myös varmistettava oikeuksiin perustuva lähestymistapa, ja siinä olisi käsiteltävä oikeudenkäyttöä, oikeudenmukaisuutta, hyvää hallintoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Huomiota olisi kiinnitettävä myös rauhanomaisten yhteiskuntien ja väkivallattomuuden varmistamiseen.

Seuraavat vaiheet

Tiedonannosta keskustellaan seuraavaksi ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Keskustelujen tulokset antavat suuntaa EU:n kannalle YK:ssa käytävissä neuvotteluissa, ja ne otetaan huomioon vuoden 2015 jälkeistä kehystä koskevan YK:n pääsihteerin raportin laadinnassa. Raportin on tarkoitus valmistua myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää:

4.6.2014